• Lorem ipsum

Artikel 1. Toepasselijkheid

 • Op ieder aanbod, offerte en overeenkomst (op afstand) tussen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid USN Group B.V. (‘Ondernemer’) en een Consument zijn de volgende Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing. Wijzigingen van en/of aanvullingen op deze algemene verkoopvoorwaarden zijn slechts van kracht indien schriftelijk overeengekomen.
 • Deze algemene verkoopvoorwaarden worden alvorens de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aan de Consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de Ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de Ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 • Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en alvorens de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene verkoopvoorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene verkoopvoorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 • Indien naast deze algemene verkoopvoorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de Consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem/haar het meest gunstig is.
 • De onderhavige algemene verkoopvoorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Ondernemer, voor de uitvoering waarvan door Ondernemer derden worden betrokken.
 • Ook indien Ondernemer niet steeds naleving van de algemene voorwaarden verlangt of heeft verlangd, verliest zij nimmer het recht om naleving van de algemene voorwaarden te verlangen.
 • Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Ondernemer en de Consument zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 • De onderhavige algemene voorwaarden komen in de plaats van alle algemene voorwaarden van Ondernemer die van een eerdere datum zijn.

 

Artikel 2. Begripsbepalingen en definities

In deze Algemene Verkoopvoorwaarden van Ondernemer wordt  verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de Consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de Ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer.
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn/haar herroepingsrecht.
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
 4. Dag: kalenderdag.
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode.
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de Consument of Ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem/haar persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 9. Ondernemer: de besloten vennootschap USN Group B.V., die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan Consumenten aanbiedt.
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de Ondernemer en de Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping.
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de Consument en Ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 3. Identiteit Ondernemer

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid USN Group B.V. handelend onder de naam/namen: Erotiek Nederland.

Vestigings- & bezoekadres:Daltonstraat 65b,3316 GD Dordrecht
Telefoonnummer Nederland: +31 85 130 8238 (lokaal tarief)
Bereikbaarheid: kantooruren
E-mail: [email protected]
KvK-nummer: 74550594
Btw-identificatienummer Nederland: NL859944621B01

Indien de activiteit van de Ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit;

Indien de Ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

 • de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
 • de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
 • een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

 

Artikel 4. Aanbod

 • Het aanbod van de Ondernemer is vrijblijvend. Indien een aanbod evenwel een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als de Ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Ondernemer kan niet worden gehouden aan kennelijke vergissingen of kennelijke fouten/verschrijvingen in het aanbod en offertes.
 • Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5. Prijzen en prijsverhogingen

 • Alle in het aanbod van producten of diensten genoemde bedragen zijn inclusief BTW en andere door de overheid verplicht gestelde heffingen en bijdragen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 • De in het aanbod of de offertes van Ondernemer genoemde bedragen zijn gesteld in Euro (€), tenzij uitdrukkelijk een andere munteenheid is vermeld.
 • De Consument is bij de minste twijfel over de juistheid van het aanbod of de offerte, verplicht deze ter verificatie aan de Ondernemer voor te leggen. De Ondernemer kan niet worden gehouden aan kennelijke vergissingen en verschrijvingen in het aanbod of de offerte.
 • Tijdens de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 • In afwijking van het vorige lid is het de Ondernemer toegestaan producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de Ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aan te bieden. De gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden uitdrukkelijk bij het aanbod vermeld.
 • Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 • Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de Ondernemer dit bedongen heeft en:
 1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 2. de Consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 

Artikel 6.  Betaling

 • Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn, binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst, op een door Ondernemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders is aangegeven door Ondernemer. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de Consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 • Ondernemer heeft in alle gevallen het recht om voor levering van diensten en producten betaling vooraf te bedingen.                                   
 • Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de Consument evenwel nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 • De Consument is verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Ondernemer te melden.
 • Indien de Consument in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Consument van rechtswege in verzuim. De Consument is dan - nadat hij/zij door de Ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de Consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn/haar betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn - over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en gehouden tot een volledige vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten.
 • Voornoemde buitengerechtelijke incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De Ondernemer kan ten voordele van de Consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
 • Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 • Bezwaren tegen een factuur dienen door de Consument schriftelijk te worden geuit en binnen 14 dagen na de factuurdatum door Ondernemer ontvangen te zijn. Na het verstrijken van deze termijn vervalt de bezwaarmogelijkheid en geldt de factuur als geaccepteerd.
 • De Consument is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem/haar aan Ondernemer verschuldigde.

 

Artikel 7. Totstandkoming van de overeenkomst

 • De overeenkomst komt tot stand zodra een aanbod van Ondernemer is aanvaard door de Consument en deze aanvaarding Ondernemer heeft bereikt, een en ander onder uitdrukkelijk voorbehoud van het bepaalde in artikel 7.4.
 • Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, zal Ondernemer aan de Consument onverwijld en langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod bevestigen. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd door de Ondernemer, kan de Consument de overeenkomst ontbinden.
 • Voor het geval de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij/zij voor een veilige web omgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal de Ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 • De Ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Consument aan zijn/haar betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Mocht de Ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden hebben om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij/zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 • De Ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 1. het bezoekadres van de vestiging van de Ondernemer waar de Consument met klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 4. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 5. indien de Consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 • In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 8.  Herroepingsrecht

Bij producten

 • Een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product kan door de Consument gedurende een bedenktijd van 30 dagen zonder opgave van redenen worden ontbonden. Het staat de Ondernemer vrij om de Consument te vragen naar de reden(en) van herroeping, maar de Ondernemer mag de Consument niet tot opgave van zijn/haar reden(en) verplichten.
 • De in artikel 8.1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 1. als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Consument, of een door hem/haar aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De Ondernemer mag, mits hij/zij de Consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren;
 2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Consument, of een door hem/haar aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Consument, of een door hem/haar aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd

 • De Consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 30 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Het staat de Ondernemer vrij om de Consument te vragen naar de reden(en) van herroeping, maar de Ondernemer mag de Consument niet tot opgave van zijn/haar reden(en) verplichten.
 • De in artikel 8.3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht

 • Indien de Ondernemer de Consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 • Indien de Ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de Consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 30 dagen na de dag waarop de Consument die informatie heeft ontvangen.

 

Artikel 9.  Verplichtingen van de Consument tijdens de bedenktijd

 •  De Consument zal gedurende de bedenktijd zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij/zij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij/zij dat in een winkel zou mogen doen.
 • De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan als bedoeld in artikel 9.1.

 

Artikel 10. Uitoefening van het herroepingsrecht door de Consument en kosten daarvan

 • Indien de Consument gebruik wenst te maken van zijn/haar herroepingsrecht, meldt hij/zij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de Ondernemer.
 • De Consument dient het product per omgaande, doch uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in artikel 10.1 bedoelde melding, terug te zenden of te overhandigen aan (een gemachtigde van) de Ondernemer. Dit geldt niet als de Ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De Consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij/zij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 • Het product dient door de Consument te worden teruggezonden met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de Ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 • Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige inroeping en uitoefening van het herroepingsrecht ligt te allen tijde bij de Consument.
 • De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 • Indien de Consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de Consument de Ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de Ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 • De Consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
 1. de Ondernemer de Consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
 2. de Consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 • De Consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
 1. hij/zij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
 2. hij/zij niet heeft erkend zijn/haar herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
 3. de Ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de Consument te bevestigen.
 • Als de Consument gebruik maakt van zijn/haar herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
 • U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren, mits de verzegeling niet verbroken is. Bij verbreking van de verzegeling is uw bestelling definitief en kan deze niet meer geretourneerd worden. Mocht u gebruik maken van uw herroepingsrecht, dan heeft u na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via [email protected] Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

 

Artikel 11. Verplichtingen van de Ondernemer bij herroeping

 • Als de Ondernemer de melding van herroeping door de Consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij/zij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 • De Ondernemer vergoedt alle betalingen van de Consument, inclusief eventuele leveringskosten door de Ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Consument hem/haar de herroeping meldt. Tenzij de Ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij/zij wachten met terugbetalen tot hij/zij het product heeft ontvangen of tot de Consument aantoont dat hij/zij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 • De Ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.
 • Als de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de Ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 12. Uitsluiting herroepingsrecht

De Ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de Ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de Ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de Ondernemer worden aangeboden aan de Consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen.
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, indien:
 4. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en
 5. de Consument heeft verklaard dat hij/zij zijn/haar herroepingsrecht verliest zodra de Ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 6. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikking-stelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering.
 7. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien.
 8. Volgens specificaties van de Consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
 9. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben.
 10. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
 11. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.
 12. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de Ondernemer geen invloed heeft.
 13. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
 14. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop.
 15. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, indien:
 1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en
 2. de Consument heeft verklaard dat hij/zij hiermee zijn/haar herroepingsrecht verliest.

 

Artikel 13. Nakoming overeenkomst en extra garantie

 De Ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de Ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

 • Een door de Ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument op grond van de overeenkomst tegenover de Ondernemer kan doen gelden indien de Ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn/haar deel van de overeenkomst.
 • Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de Ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de Consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij/zij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn/haar deel van de overeenkomst.

 

Artikel 14. Levering en uitvoering

 • De Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 • Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan de Ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 • Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene verkoopvoorwaarden is vermeld, zal de Ondernemer geaccepteerde bestellingen zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk uitvoeren, tenzij anders is overeengekomen.
 • Levertijden worden slechts bij benadering aangegeven en zijn niet bindend. De Ondernemer streeft ernaar geaccepteerde bestellingen binnen 30 dagen uit te voeren. Indien de bezorging ernstige vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij/zij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 • Is voor de levering een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Alle data en termijnen zijn streefdata en -termijnen, tenzij uitdrukkelijk een vaste datum of termijn overeen is gekomen.
 • Na ontbinding conform het bepaalde artikel 14.4 zal de Ondernemer het bedrag dat de Consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 • Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Ondernemer tot het moment van bezorging aan de Consument of een vooraf aangewezen en aan de Ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 15. Overmacht

 • De Ondernemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Consument indien hij/zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenaf komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de Ondernemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de Ondernemer niet in staat is zijn/haar verplichtingen na te komen. Daaronder vallen onder meer situaties van oproer, oorlog, overheidsbemoeiingen, binnenlandse ongeregeldheden of opstand, stakingen, werkonderbrekingen of uitsluitingen, brand, ontploffing, transportvertragingen, apparatuur-uitval, ongelukken, weersgesteldheden en meer in het algemeen al die gebeurtenissen die buiten de wil en/of schuld van de Ondernemer verdere uitvoering van het werk tijdelijk of blijvend verhinderen. Onder overmacht wordt ook verstaan onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personeel en/of materiaal, waarvan de Ondernemer zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet meer van de Ondernemer kan worden verwacht.
 • Indien zich een situatie van overmacht voordoet is de Ondernemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de Consument. De Ondernemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de uitvoering van de overeenkomst staken en zijn/haar verplichtingen uit de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden opschorten.
 • Voor zover de Ondernemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn/haar verplichtingen uit de overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is de Ondernemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst

 

Artikel 16. Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 • De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 • De Consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 • De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 1. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 2. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem/haar zijn aangegaan;
 3. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de Ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 • Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 • In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag-, nieuws-, en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de Consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 • Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de Consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws-, en weekbladen en tijdschriften.
 • Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws-, en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

 • Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de Consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 17. Eigendomsvoorbehoud

 • Alle door de Ondernemer in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van de Ondernemer totdat de Consument alle verplichtingen uit de met de Ondernemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 • Door de Ondernemer geleverde zaken, die ingevolge artikel 17.1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Consument is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 • De Consument dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem/haar verwacht mag worden om de eigendomsrechten van de Ondernemer veilig te stellen.
 • Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Consument verplicht om de Ondernemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 •  

 

Artikel 18. Aansprakelijkheid

 • Indien de Ondernemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 • De Ondernemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 • Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de Ondernemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de Ondernemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Consument aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene verkoopvoorwaarden.
 • De Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • Indien de Ondernemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de Ondernemer beperkt tot directe schade als gevolg van een tekortkoming in de nakoming tot een maximum van de overeengekomen prijs voor het geleverde product of dienst, waarbij periodieke premies bij elkaar worden opgeteld voor de duur van maximaal één jaar, dan wel maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • De aansprakelijkheid van de Ondernemer is in alle gevallen per geval afzonderlijk steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van haar aansprakelijkheidsverzekeraar in ieder voorkomend geval. De aansprakelijkheid van de Ondernemer veroorzaakt door derden die door haar zijn ingeschakeld is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat op die derde kan worden verhaald.

Artikel 19. Klachtenregeling

Voor klachten kan men contact opnemen met de Ondernemer. De Ondernemer zal zo spoedig mogelijk reageren. De consument krijgt binnen 5 werkdagen reactie. 

Mocht het zo zijn dat de Onderneming geen antwoord heeft op de vraag of het niet kan oplossen, dan kan de consument de klacht melden bij het ODR-platform van de Europese Commissie.  

Artikel 20. Privacy

 • Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor de Ondernemer van groot belang. De Ondernemer zal er alles aan doen om de privacy van de Consument zoveel als mogelijk te waarborgen. Hierbij houdt de Ondernemer zich aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 • De Ondernemer zorgt ervoor dat de informatie/gegevens die aan hem/haar worden verschaft vertrouwelijk zullen worden behandeld.

 

Artikel 21. Toepasselijk recht, de taal en geschillen

 • Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de Ondernemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 • De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 • De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van de Ondernemer in Nederland is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft de Ondernemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 • Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal.
 • Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer